Ieguvumi ikvienam

Meklējiet

 • Reāla laika pieejamība
 • Lielākais tiešsaites inventārs
 • Salīdziniet cenas starp līdzīgiem piedāvājumiem

Rezervējiet

 • Konferenču pakešu un semināru telpu rezervēšana tikai trīs klikšķu attālumā
 • Viss, kas redzams piedāvājumā ir iekļauts cenā
 • Nav nekādu papildu izmaksu

Pārvaldiet

 • Pārvaldiet visus Jūsu rezervējumus vienuviet
 • Veiciet Jūsu rezervējumu izmaiņas jebkurā brīdī
 • Komunicējiet ar Jūsu izvēlēto konferenču vietu tiešsaitē

Ietaupījumi

 • Samaziniet Jūsu kompānijas semināru un konferenču tēriņus
 • Bezmaksas profila izveide un rezervējot, nav slēptu izmaksu
 • Ietaupiet laiku un naudu

Vienkāršība

 • Padariet semināru un konferenču organizēšanu vieglāku
 • Ātrs un viegls rezervēšanas process
 • Kopējās izmaksas redzamas pirms rezervēšanas

Drošība

 • Palieliniet rūpību un saskaņotību
 • Pārvaldiet Jūsu profila lietotājus un to pieejas iespējas
 • Viena sistēma - viena revīzijas izsekojamība

Palieliniet pārdošanas apjomu

 • Pārdodiet Jūsu konferenču paketes kā arī Jūsu papildus pakalpojumus
 • Tiešsaites pārdošanas iespējas caur vairākiem izplatīšanas kanāliem
 • Meetingpackage ir iespejams integrēt Jūsu mājaslapā

Samaziniet Jūsu izmaksas

 • Samaziniet komisijas likmes
 • Samaziniet neīstenoto pieprasījumu apjomus
 • Palieliniet Jūsu telpu konversijas likmi

Samaziniet darba apjomu

 • Profila izveide veikārša un bez maksas
 • Automatizēta pārdošana
 • Atrodiet statistiku par Jūsu pakešu pārdošanu sistemā
Ieguvumi ikvienam
250.000
Konferenču telpu
32.000
Konferenču vietu
0 st.
Profila izveidei
Bezmaksas!
Un bez jebkādām slēptām izmaksām
Front Page Text Bar

free to usefree to use

Mūsu vietnes lietošana ir bezmaksas

Rezervē savu nākamo sanāksmi vai konferenci jau šodien!

free to usefree to use

Konferenču vietu partneri

logos: 

Citi mūsu partneri

logos: